آوات انرژی پارس

دیزل ژنراتور استاندارد ملی ایران کامینز پاور

استاندارد ملی ایران

Rated for

kVa

kWe

Standby
Prime
دیزل ژنراتور استاندارد ملی ایران کامینز پاور
Rate this certificates
 
×