آوات انرژی پارس

نیروگاه زیست توده

نیروگاه زیست توده

به انجام مجموعه ای از فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بر روی منابع مختلف که منشا زیستی دارند و باعث تجزیه و تخمیر آنها در محفظه های مخصوص و تولید گاز از آنها می باشد، زیست توده یا بیوگاز گفته می شود.

گاز تولیدی از تجزیه زباله های زیستی پس از فرایند فراوری و تصفیه به یک حامل انرژی تبدیل شده و با سوختن آن ژنراتور ها و توربین ها حرکت کرده و مانند سایر نیروگاهایی که از سوخت های فسیلی  استفاده می کنند برق تولید می کند.

 نیروگاهای زیست توده از مواد زیستی میتوان به دو صورت تولید انرژی می کنند:

  • بیوگاز (Bio Gas):تولید گاز از طریق تجزیه مواد آلی فاسد شوند توسط میکرواورگانیسم ها
  • دفنگاه(Landfill): تولید گاز از طریق دفن زباله و پسماند ها با شرایط ویژه در زیر زمین
 
×